فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA90

فیلتر سپراتور یا همان فیلتر جداکننده که در اکثر کمپرسور های صنعتی جهت جدا نمودن ذرات روغن از هوا به کار می رود. در کمپرسور های صنعتی در مخزن فشرده سازی روتور های نر و ماده در هم تنیده می شود و هوا را فشرده می سازد. این عملیات فشرده سازی با تولید حرارت و استهلاک زیاد روتور ها همراه است.از آنجا که هوا عایق حرارت است،به منظور انتقال سریعتر حرارت مخزن فشرده سازی و افزایش طول عمر روتور ها روغن مخصوصی را با هوا مخلوط میکنیم. ترکیب هوای فشرده شده و روغن پس از اتمام کار به صورت چرخشی به داخل فیلتر سپراتور کمپرسور هدایت می شود تا فیلتر با پوشش میکروفایبر گلاس خود که در کاغذ های مخصوص پیچیده شده است اجازه عبور ذرات روغن را ندهد و به این ترتیب ذرات روغن جا مانده در پشت فیلتر جمع آوری شده و به مخزن روغن انتقال داده می شود تا در سیستم مجدد به کار گرفته شود.

با توجه به فشار کاری،کیفیت روغن و کیفیت کاغذ به کار رفته در فیلتر سپراتور طول عمر فیلتر ها مشخص می شود و اغلب پس از مدت زمان مشخصی اشباع می شوند و باید تعویض گردند.
در زمان تعویض فیلتر سپراتور کمپرسور دانستن ابعاد، فشار کاری و مدل مناسب می تواند در انتخاب فیلتر کمپرسور مناسب کمک کند.فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو مدل های GA55 plus و GA90 from 2005 با ابعاد و کد سازنده های زیر در ادامه آورده ایم.

ارتفاع فیلتر: 270 میلیمتر

فلنج فیلتر: 360 میلیمتر

قطر فیلتر: 210 میلیمتر

دهنه فیلتر: 160 میلیمتر 8 عدد سوراخ بر روی فلنج به قطر 14 میلیمتر و به فاصله 330 میلیمتر از مرکز سوراخ ها تا مرکز فیلتر وجود دارد.

کد فیلتر GA90 ساخت شرکت پاورسپ: AS3420
فیلتر سپراتور پاورسپ از بهترین مواد اولیه موجود در بازار تهیه میشود و تحمل 14 بار فشار با 1000 ساعت کارکردمفید را دارد. قیمت خرید فیلتر سپراتور کمپرسور اطلس کوپکو GA90 ساخت شرکت AS3420 را می توانید در لینک روبرو مشاهده نمایید.


کد فیلتر ساخت شرکت اطلس کوپکو:2901056622,1622365600,1622365500
کد فیلتر سپراتور شرکت مان فیلتر (Mann Filter):
4930252521
کد فیلتر سپراتور سوتراس (Sotras):
DC3266