در انواع کمپرسورهایی که وظیفه فشرده سازی هوا را بر عهده دارند فیلتر سپراتور از نوع جداکننده ذرات مایع از هوا می باشد. وظیفه فیلتر سپراتور در کمپرسورهای 55-45-HY37 نیز جدا کردن ذرات روغن از هوا می باشد.
ادامه مطلب