فیلتر سپراتور کمپرسور SP200 تولید برند پاورسپ با کد فنی AS4311 تولید داخلی می باشد که همراه آن یک عدد واشر آب بندی کلینگریت رایگان عرضه می گردد.
ادامه مطلب