در این صفحه فهرستی از انواع فیلتر سپراتور کمپرسورهای هوا را مشاهده می نمایید.

برای مشاهده قیمت فیلتر سپراتور باید روی نام آن کلیک نمایید تا به صحفه معرفی فیلتر ارجاع داده شوید در انتهای صفحه معرفی هر فیلتر لینک قیمت به روز آن قابل مشاهده است.

این لیست بر اساس قطر فلنج مرتب شده است.

در انتهای جدول لیستی از فیلتر ها را مشاهده می کنید که ابعاد دقیق ندارد، این فیلتر ها قابل سفارش هستند و ابعادشان به زودی درج خواهد شد.

جهت مشاهده جدول کامل، تلفن همراه خود را به حالت افقی قرار دهید. لیست فیلتر سپراتور کمپرسور (ابعاد بر حسب میلی متر)
ردیفنام محصولقطرفلنجدهنهارتفاعطول پیچتعداد سوراخ فلنجکد محصول
1کایزر M15 و M1280043 16000AS0005
2کمپرسور اینگرسولرند P100 (موتور دویتس 3 سیلندر)1101606025000AS1010
3CA 1-8511508525500AS1012
4 B 150 115 0 68 500 0 0 AS1060
5B 100کوتاه1150681600AS1001
6 B 100 115 0 68 335 0 0 AS1040
7GA 3013120472128220AS1103
8کایرزM 34 , M 32 , M 311351609017000AS1006
9 کایزر ASK 35 , ASK 32 , ASK 27 135 160 90 230 0 0 AS1011
10کمپرسور دماگ SC 40 DS-2 , SC 40DS-1 , SC 40DS , ML 18.51351759016000AS1000
11کمپرسور اینگرسورلند P 100 وP 125 وP 150 وP 175و P 1851351759030000AS1020
12P 175(40 سانتی)1351759040000AS1041
13P 175(35 سانتی)1351759035000AS1031
14P 175(25 سانتی)1351759025000AS1013
15P 175(23 سانتی)1351759023000AS1014
16P 175(20 سانتی)1351759020000AS1021
17 کمپرسور اطلس کوپکوGA22 ,XA65 135 220 90 170 0 6عددAS1100
18 GA 100,GA 11,GA 111,GA 115,GA 118,GA 122,GA 15,GA 18,GA 22 135 220 90 250 10 6 عدد AS1110
19 کمپرسور اطلس کوپکو GA 11,GA 15,GA 18,GA 22,GA 30,S-8/20,S-8/30 135 240 90 170 0 6 عدد AS 1101
20کمپرسوراطلس کوپکو XA 125,XA 175,13525090290010 عددAS21120
21 GA 10,GA 5 و کایرز دو سر باز قطر 14 140 160 90 200 0 0 AS1002
22GA 22 دو سر باز فلنج دار 1412168720000AS1102
23کایزر 30 سانتی (قطر 16.5 سانتی)165200120300100AS2022
24کمپرسور کامپیر CR 175,CV 160, CR 160165280110405158 عددAS2250
25CV 160 بدون سوراخ165280110405600AS2251
26اینگرسولرند به کد فنی 93522902170195124300100AS2023
27کمپرسور کامپیر 6040 , 6050 وML 22170200120215100AS2010
28کایرز 43 سانتی170200120430100AS2050
29کایرز 40 سانتی17020012040010AS2040
30کایرز 35 سانتی170200120350100AS2030
31کایرز 30 سانتی170200120300100AS2020
32کایرز 25 سانتی170200120250100AS2011
33کایرز 20 سانتی170200124200100AS2000
34HY 7517020012040000AS2041
35کمپرسور کامپیر HOLMAN 2150, HOLMAN 2180170220120160106 عددAS 2100
36 کمپرسور اطلس کوپکو XA 40, XA 50,XA 55,XA 60,XA 65 170 220 120 230 10 6 عدد AS2110
37 ML 50-37 Cm170240120370106 عددAS2140
38ML 50-22 Cm170240120370100AS2111
39ML 50170240120260100AS2120
40Nirvana 37-60سوراخ دار17026012030000AS2224
41Nirvana 37-6017026012430000AS2223
42HY 37,HY 45,HY 55170260120300012 عددAS2220
43اطلس کوپکو GA 30,GA 37,GA 45,GA 50170300120230108عددAS2210
44 XA 120-26 سانتی 170 300 120 260 10 12 عدد AS2222
45 GA 607,GA 608,GA 610,GA 707,GA 708,GA 710,XA 120,XA 160,XA 250 170 300 120 490 10 12عدد AS2260
46GA 37 Plus17030012425000AS2211
47GA 30,GA 45 from 1998170300124170100AS2200
48 GA 207,GA 208,GA 210,GA 307,GA 308,GA 310,GA 407,GA 408,GA 410,GA 507,GA 508,GA 510,GR 620,XA 80,XA 60, 170 300 120 300 10 12 عدد AS2221
49کمپرسور کامپیر RA 30,RA 40,RA 50,6050,6040,603021026016032000AS3230
50CR 400 لبه کوتاه21026016052000AS3270
5121026016041000AS3250
5221026016046000AS3261
53کمپرسور کامپیر RA 30,RA 40,RA 50,6050,6040,6030-30 Cm21027016030000AS3222
54CR 400(فلنج 28.5 و ارتفاع 36)21028516036000AS3240
55کمپرسور گاردنر دنور مدل ECM80128 و SP5521030016046000AS3262
56CSR 4521030016026000AS3223
57کمپرسور کامپیر CR 40021033016052008 عددAS3370
58کمپرسور اینگرسولرند P37521033016025000AS3310
59 کمپرسور اطلس کوپکو GA 55 Plus,GA 90 from 2005 210 360 160 270 0 8 عدد AS3420
60کمپرسور سولایر مدل S-16 BRو B 200220260160600150AS3280
61RA 40220260160320150AS3231
62 (25 سانتی)RA 40220270160250150AS3213
63سپراتور MH 55 سفارشی (فلنچ 27.5 ارتفاع 23)22027516023000AS3212
64SC 7,SC 522027516044000AS3251
65L 55 G,L 75 G22027516030000AS3232
66کمپرسور هوایار 6060N ,6075N220275160230200AS3215
67کمپرسور اینگرسولرند SSRM 55,SSRM 75,ML 7522029016030000AS3220
68کمپرسور اینگرسولرند M90 ,M 55,M 132,M 150,M 110,SSR 20006L,SSR 20008L,SSR20007L,SSR 200010L,SSR6L,SSR7L,SSR8L22029016025000AS3210
6922029016046000AS3260
70 کمپرسور اطلس کوپکو XA 75,XA 80,XA 90,XA 85 220 300 160 250 0 12 عدد AS3211
71 کمپرسور اطلس کوپکو XA 75,XA 80,XA 90,XA 85 220 300 160 250 20 12 عدد AS3214
72 کمپرسور اطلس کوپکو GA 45,GA 55,GA 75 220 300 160 350 0 12 عدد AS3233
73کایرز BSD 62,BSD 72,BSD 8122030016027000AS3221
74GA4522030016035000AS3234
75(F39)GA 55 بدون سوراخ22031016039000AS3341
76CV 250 فلنج 3222032016046000AS3360
77بولایت (Bolaite)22035016040000AS3340
78کمپرسور کامپیر CR 250,CV 250,CR 275220360160460018 عددAS3460
79 کمپرسور اطلس کوپکو GA 55 from 2000 220 360 160 250 0 8 عدد AS3410
80XA 85 سفارشی22036016028000AS3421
81GA 55,GA 75(1996)23840016030000AS3422
82XA 355,XA 940255400160550150AS4470
83 کمپرسور اطلس کوپکو XA 120 ,XA 230, XA 175, XA 125,XA 85 270 400 160 350 0 16 عدد AS4430
84ZITAIR 250- هلمن 6002733752103000 10 سوراخAS4421
85کمپرسور اینگرسولرند VHP 400 و P 60027530521025000AS4310
86کمپرسور اینگرسولرند P38027530521019000AS4300
87کمپرسور اینگرسولرند P 750 بدون پیچ27530521038000AS4341
88کمپرسور اینگرسولرند P750پبچ دار27530521038000AS4343
89SP 20027530521025500AS4311
89SP 250 ,HY 90 ,HY 11027532521050000AS4360
91RA 60 ( 45 سانتی) 27532521045000AS4352
92RA 60 (40 سانتی)27532521040000AS4342
93RA 60 (25 سانتی)27532521025000AS4312
94 825 معمولی – RA 60/6060 275 325 210 320 0 0 AS4330
95کایرز SCG 100 , CS 120 ,CS90 ,CS79, CS 75,SCG 120,SCG75/12827533021046000AS4363
96کمپرسور اینگرسولرند P600 بلند (41 سانتی)27533521041000AS4351
97کمپرسور اینگرسولرند MHP 825 و 900 27535021050000AS4361
98 کمپرسور اینگرسولرند 900 (30 سانتی) 275 360 210 300 0 0 AS4420
99اینگرسولرند 160 KW27538021046000AS4460
100 GA 1107,GA 1108,GA 1110,GA 1207,GA 1208,GA 1210,GA 1308,GA 1407,GA 1408,GA 1410,GA 807,Ga 808,GA 810,XA 210,XA 350,XA 280,XA 430 275 400 210 820 0 16 عدد AS4490
101 14 بار- 825 300 335 222 320 0 0 AS4331
10230033522232000AS4332
103 کمپرسور آلوپ مدل B 250 , SCG 150 300 350 222 300 0 0 AS4320
104RA 15030035022265000AS4390
105RA 10030035022245000AS4350
106HY 132,HY 16030035022260000AS4380
107B35030035022240000AS4340
1086250N,6180 N,SCG 180,SCG 220,SCG 270,SCG 550, B30030035022250000AS4362
109RA 100 فلنچ دار با قطر 40300400222500012 عددAS4560
110کمپرسور اینگرسولرند SSRM 132,SSRM 110,SSRM 90,SSRM 15030044022250000AS4560
111 سفارشی RA 10030044022270000AS4492
112GA 90-160 (بدون سوراخ)34543026546000AS5560
113کمپرسور اطلس کوپکو GA90,GA110,GA132,GA160345450265450012 عددAS5550
114 کمپرسور اطلس کوپکو GA 90,GA 110,GA 132,GA 160 345 495 265 450 0 16 عدد AS5650
115GA 90-110345595265270018 عددAS5820
116GA 200,GA 315,HY 200-250345595265540016 عددAS5870
117 GA 132,GA 160,GA 200 345 595 265 350 0 16 عدد AS5830
118 کمپرسور XP 900,P 900 395 440 326 620 0 0 AS6590
119کمپرسور XP 750(35 سانتی)39544032635000AS6530
120 کمپرسور XP 750 395 440 326 520 0 0 AS6570
121کمپرسور هرتز مدل HSC 75AS4321
122کمپرسور XP 75039544032652000AS6570
121کمپرسور هرتز مدل HSC 75AS4321
122کمپرسور XP 75039544032652000AS6570
121کمپرسور هرتز مدل HSC 75AS4321
122 کمپرسور هرتز مدل HSC 270AS5651
123 کمپرسور اینگرسولرندP600(بدون پیچ 32 سانتی)AS4334
124کمپرسوراینگرسولرند 935 سفارشی فلنج 39 و ارتفاع 25AS4422
125کایرز ESD 251,ESD 351,ESD 361AS6580
127 کایرز ESD 141AS6541
128اینگرسولرند 45KWAS3140
129Sullair (67 سانتی)AS4391
130SP 250AS5460
131SP 220AS4364
132RA 100 فلنج دو پله قطر 52AS4790
133Nirvanna 75-200AS4450
134MH 55 (46 سانتی) و CV250 لیه کوتاهAS3361
135L 132-160AS6540
136GA 90-160 (بدون سوراخ) (60 سانتی) AS3361
137GA 132-160 بدون سوراخ (30 سانتی)AS5420
138GA 90-160 لبه کوتاه AS551
139GA 90-11019 عددAS5822
140GA 250AS5871
141GA 200,GA 315,GA 250AS6680
142Ecoair به کد فنی 20662BNAS4392
1436200NAS4333