در این صفحه فهرستی از انواع فیلتر سپراتور کمپرسورهای هوا را مشاهده می نمایید. برای مشاهده قیمت فیلتر سپراتور باید روی نام آن کلیک نمایید تا به صحفه معرفی فیلتر ارجاع داده شوید در انتهای صفحه معرفی هر فیلتر لینک قیمت به روز آن قابل مشاهده است. این لیست بر اساس قطر فلنج مرتب شده است. در انتهای جدول لیستی از فیلتر ها را مشاهده می کنید که ابعاد دقیق ندارد، این فیلتر ها قابل سفارش هستند و ابعادشان به زودی درج خواهد شد.

لیست فیلتر سپراتور هوا/روغن کمپرسور (ابعاد بر حسب میلی متر)
ردیف نام محصول قطر فلنج دهنه ارتفاع طول پیچ تعداد سوراخ فلنج کد محصول
1 کایزر M15 و M12 80 0 43 160 0 0 AS0005
2 کمپرسور اینگرسولرند P100 (موتور دویتس 3 سیلندر) 110 160 60 250 0 0 AS1010
3 CA 1-85 115 0 85 255 0 0 AS1012
4 B 150 115 0 68 500 0 0 AS1060
5 B 100کوتاه 115 0 68 160 0 AS1001
6 B 100 115 0 68 335 0 0 AS1040
7 GA 30 131 204 72 128 22 0 AS1103
8 کایرزM 34 , M 32 , M 31 135 160 90 170 0 0 AS1006
9 کایزر ASK 35 , ASK 32 , ASK 27 135 160 90 230 0 0 AS1011
10 کمپرسور دماگ SC 40 DS-2 , SC 40DS-1 , SC 40DS , ML 18.5 135 175 90 160 0 0 AS1000
11 کمپرسور اینگرسورلند P 100 وP 125 وP 150 وP 175و P 185 135 175 90 300 0 0 AS1020
12 P 175(40 سانتی) 135 175 90 400 0 0 AS1041
13 P 175(35 سانتی) 135 175 90 350 0 0 AS1031
14 P 175(25 سانتی) 135 175 90 250 0 0 AS1013
15 P 175(23 سانتی) 135 175 90 230 0 0 AS1014
16 P 175(20 سانتی) 135 175 90 200 0 0 AS1021
17 کمپرسور اطلس کوپکوGA22 ,XA65 135 220 90 170 0 6عدد AS1100
18 GA 100,GA 11,GA 111,GA 115,GA 118,GA 122,GA 15,GA 18,GA 22 135 220 90 250 10 6 عدد AS1110
19 کمپرسور اطلس کوپکو GA 11,GA 15,GA 18,GA 22,GA 30,S-8/20,S-8/30 135 240 90 170 0 6 عدد AS 1101
20 کمپرسوراطلس کوپکو XA 125,XA 175, 135 250 90 290 0 10 عدد AS21120
21 GA 10,GA 5 و کایرز دو سر باز قطر 14 140 160 90 200 0 0 AS1002
22 GA 22 دو سر باز فلنج دار 141 216 87 200 0 0 AS1102
23 کایزر 30 سانتی (قطر 16.5 سانتی) 165 200 120 300 10 0 AS2022
24 کمپرسور کامپیر CR 175,CV 160, CR 160 165 280 110 405 15 8 عدد AS2250
25 CV 160 بدون سوراخ 165 280 110 405 60 0 AS2251
26 اینگرسولرند به کد فنی 93522902 170 195 124 300 10 0 AS2023
27 کمپرسور کامپیر 6040 , 6050 وML 22 170 200 120 215 10 0 AS2010
28 کایرز 43 سانتی 170 200 120 430 10 0 AS2050
29 کایرز 40 سانتی 170 200 120 400 10 AS2040
30 کایرز 35 سانتی 170 200 120 350 10 0 AS2030
31 کایرز 30 سانتی 170 200 120 300 10 0 AS2020
32 کایرز 25 سانتی 170 200 120 250 10 0 AS2011
33 کایرز 20 سانتی 170 200 124 200 10 0 AS2000
34 HY 75 170 200 120 400 0 0 AS2041
35 کمپرسور کامپیر HOLMAN 2150, HOLMAN 2180 170 220 120 160 10 6 عدد AS 2100
36 کمپرسور اطلس کوپکو XA 40, XA 50,XA 55,XA 60,XA 65 170 220 120 230 10 6 عدد AS2110
37 ML 50-37 Cm 170 240 120 370 10 6 عدد AS2140
38 ML 50-22 Cm 170 240 120 370 10 0 AS2111
39 ML 50 170 240 120 260 10 0 AS2120
40 Nirvana 37-60سوراخ دار 170 260 120 300 0 0 AS2224
41 Nirvana 37-60 170 260 124 300 0 0 AS2223
42 HY 37,HY 45,HY 55 170 260 120 300 0 12 عدد AS2220
43 اطلس کوپکو GA 30,GA 37,GA 45,GA 50 170 300 120 230 10 8عدد AS2210
44 XA 120-26 سانتی 170 300 120 260 10 12 عدد AS2222
45 GA 607,GA 608,GA 610,GA 707,GA 708,GA 710,XA 120,XA 160,XA 250 170 300 120 490 10 12عدد AS2260
46 GA 37 Plus 170 300 124 250 0 0 AS2211
47 GA 30,GA 45 from 1998 170 300 124 170 10 0 AS2200
48 GA 207,GA 208,GA 210,GA 307,GA 308,GA 310,GA 407,GA 408,GA 410,GA 507,GA 508,GA 510,GR 620,XA 80,XA 60, 170 300 120 300 10 12 عدد AS2221
49 کمپرسور کامپیر RA 30,RA 40,RA 50,6050,6040,6030 210 260 160 320 0 0 AS3230
50 CR 400 لبه کوتاه 210 260 160 520 0 0 AS3270
51 210 260 160 410 0 0 AS3250
52 210 260 160 460 0 0 AS3261
53 کمپرسور کامپیر RA 30,RA 40,RA 50,6050,6040,6030-30 Cm 210 270 160 300 0 0 AS3222
54 CR 400(فلنج 28.5 و ارتفاع 36) 210 285 160 360 0 0 AS3240
55 کمپرسور گاردنر دنور مدل ECM80128 و SP55 210 300 160 460 0 0 AS3262
56 CSR 45 210 300 160 260 0 0 AS3223
57 کمپرسور کامپیر CR 400 210 330 160 520 0 8 عدد AS3370
58 کمپرسور اینگرسولرند P375 210 330 160 250 0 0 AS3310
59 کمپرسور اطلس کوپکو GA 55 Plus,GA 90 from 2005 210 360 160 270 0 8 عدد AS3420
60 کمپرسور سولایر مدل S-16 BRو B 200 220 260 160 600 15 0 AS3280
61 RA 40 220 260 160 320 15 0 AS3231
62 (25 سانتی)RA 40 220 270 160 250 15 0 AS3213
63 سپراتور MH 55 سفارشی (فلنچ 27.5 ارتفاع 23) 220 275 160 230 0 0 AS3212
64 SC 7,SC 5 220 275 160 440 0 0 AS3251
65 L 55 G,L 75 G 220 275 160 300 0 0 AS3232
66 کمپرسور هوایار 6060N ,6075N 220 275 160 230 20 0 AS3215
67 کمپرسور اینگرسولرند SSRM 55,SSRM 75,ML 75 220 290 160 300 0 0 AS3220
68 کمپرسور اینگرسولرند M90 ,M 55,M 132,M 150,M 110,SSR 20006L,SSR 20008L,SSR20007L,SSR 200010L,SSR6L,SSR7L,SSR8L 220 290 160 250 0 0 AS3210
69 220 290 160 460 0 0 AS3260
70 کمپرسور اطلس کوپکو XA 75,XA 80,XA 90,XA 85 220 300 160 250 0 12 عدد AS3211
71 کمپرسور اطلس کوپکو XA 75,XA 80,XA 90,XA 85 220 300 160 250 20 12 عدد AS3214
72 کمپرسور اطلس کوپکو GA 45,GA 55,GA 75 220 300 160 350 0 12 عدد AS3233
73 کایرز BSD 62,BSD 72,BSD 81 220 300 160 270 0 0 AS3221
74 GA45 220 300 160 350 0 0 AS3234
75 (F39)GA 55 بدون سوراخ 220 310 160 390 0 0 AS3341
76 CV 250 فلنج 32 220 320 160 460 0 0 AS3360
77 بولایت (Bolaite) 220 350 160 400 0 0 AS3340
78 کمپرسور کامپیر CR 250,CV 250,CR 275 220 360 160 460 0 18 عدد AS3460
79 کمپرسور اطلس کوپکو GA 55 from 2000 220 360 160 250 0 8 عدد AS3410
80 XA 85 سفارشی 220 360 160 280 0 0 AS3421
81 GA 55,GA 75(1996) 238 400 160 300 0 0 AS3422
82 XA 355,XA 940 255 400 160 550 15 0 AS4470
83 کمپرسور اطلس کوپکو XA 120 ,XA 230, XA 175, XA 125,XA 85 270 400 160 350 0 16 عدد AS4430
84 ZITAIR 250- هلمن 600 273 375 210 300 0 10 سوراخ AS4421
85 کمپرسور اینگرسولرند VHP 400 و P 600 275 305 210 250 0 0 AS4310
86 کمپرسور اینگرسولرند P380 275 305 210 190 0 0 AS4300
87 کمپرسور اینگرسولرند P 750 بدون پیچ 275 305 210 380 0 0 AS4341
88 کمپرسور اینگرسولرند P750پبچ دار 275 305 210 380 0 0 AS4343
89 SP 200 275 305 210 255 0 0 AS4311
89 SP 250 ,HY 90 ,HY 110 275 325 210 500 0 0 AS4360
91 RA 60 ( 45 سانتی) 275 325 210 450 0 0 AS4352
92 RA 60 (40 سانتی) 275 325 210 400 0 0 AS4342
93 RA 60 (25 سانتی) 275 325 210 250 0 0 AS4312
94 825 معمولی – RA 60/6060 275 325 210 320 0 0 AS4330
95 کایرز SCG 100 , CS 120 ,CS90 ,CS79, CS 75,SCG 120,SCG75/128 275 330 210 460 0 0 AS4363
96 کمپرسور اینگرسولرند P600 بلند (41 سانتی) 275 335 210 410 0 0 AS4351
97 کمپرسور اینگرسولرند MHP 825 و 900 275 350 210 500 0 0 AS4361
98 کمپرسور اینگرسولرند 900 (30 سانتی) 275 360 210 300 0 0 AS4420
99 اینگرسولرند 160 KW 275 380 210 460 0 0 AS4460
100 GA 1107,GA 1108,GA 1110,GA 1207,GA 1208,GA 1210,GA 1308,GA 1407,GA 1408,GA 1410,GA 807,Ga 808,GA 810,XA 210,XA 350,XA 280,XA 430 275 400 210 820 0 16 عدد AS4490
101 14 بار- 825 300 335 222 320 0 0 AS4331
102 300 335 222 320 0 0 AS4332
103 کمپرسور آلوپ مدل B 250 , SCG 150 300 350 222 300 0 0 AS4320
104 RA 150 300 350 222 650 0 0 AS4390
105 RA 100 300 350 222 450 0 0 AS4350
106 HY 132,HY 160 300 350 222 600 0 0 AS4380
107 B350 300 350 222 400 0 0 AS4340
108 6250N,6180 N,SCG 180,SCG 220,SCG 270,SCG 550, B300 300 350 222 500 0 0 AS4362
109 RA 100 فلنچ دار با قطر 40 300 400 222 500 0 12 عدد AS4560
110 کمپرسور اینگرسولرند SSRM 132,SSRM 110,SSRM 90,SSRM 150 300 440 222 500 0 0 AS4560
111 سفارشی RA 100 300 440 222 700 0 0 AS4492
112 GA 90-160 (بدون سوراخ) 345 430 265 460 0 0 AS5560
113 کمپرسور اطلس کوپکو GA90,GA110,GA132,GA160 345 450 265 450 0 12 عدد AS5550
114 کمپرسور اطلس کوپکو GA 90,GA 110,GA 132,GA 160 345 495 265 450 0 16 عدد AS5650
115 GA 90-110 345 595 265 270 0 18 عدد AS5820
116 GA 200,GA 315,HY 200-250 345 595 265 540 0 16 عدد AS5870
117 GA 132,GA 160,GA 200 345 595 265 350 0 16 عدد AS5830
118 کمپرسور XP 900,P 900 395 440 326 620 0 0 AS6590
119 کمپرسور XP 750(35 سانتی) 395 440 326 350 0 0 AS6530
120 کمپرسور XP 750 395 440 326 520 0 0 AS6570
121 کمپرسور هرتز مدل HSC 75 AS4321
122 کمپرسور XP 750 395 440 326 520 0 0 AS6570
121 کمپرسور هرتز مدل HSC 75 AS4321
122 کمپرسور XP 750 395 440 326 520 0 0 AS6570
121 کمپرسور هرتز مدل HSC 75 AS4321
122 کمپرسور هرتز مدل HSC 270 AS5651
123 کمپرسور اینگرسولرندP600(بدون پیچ 32 سانتی) AS4334
124 کمپرسوراینگرسولرند 935 سفارشی فلنج 39 و ارتفاع 25 AS4422
125 کایرز ESD 251,ESD 351,ESD 361 AS6580
127 کایرز ESD 141 AS6541
128 اینگرسولرند 45KW AS3140
129 Sullair (67 سانتی) AS4391
130 SP 250 AS5460
131 SP 220 AS4364
132 RA 100 فلنج دو پله قطر 52 AS4790
133 Nirvanna 75-200 AS4450
134 MH 55 (46 سانتی) و CV250 لیه کوتاه AS3361
135 L 132-160 AS6540
136 GA 90-160 (بدون سوراخ) (60 سانتی) AS3361
137 GA 132-160 بدون سوراخ (30 سانتی) AS5420
138 GA 90-160 لبه کوتاه AS551
139 GA 90-110 19 عدد AS5822
140 GA 250 AS5871
141 GA 200,GA 315,GA 250 AS6680
142 Ecoair به کد فنی 20662BN AS4392
143 6200N AS4333